Raport roczny 2013

AUTOR: FRDL

LICZBA STRON: 34

ROK PUBLIKACJI: 2014

JĘZYK OPRACOWANIA: Polski

COPYRIGHT: FRDL

W roku 2013 Fundacja, podobnie jak w latach wcześniejszych, wypełniała swoją misję podejmując działania w czterech obszarach:

1. sprawna administracja publiczna;
2. budowanie więzi lokalnych;
3. lokalny rozwój społeczno-ekonomiczny;
4. rozwój demokracji w krajach dokonujących transformacji ustrojowej.

Były to inicjatywy wspierające rozwój samorządności terytorialnej, związane z podnoszeniem kompetencji przedstawicieli administracji samorządowej oraz władz lokalnych, wspieranie rozwoju sektora organizacji pozarządowych i społeczności lokalnych, zarówno dla pełnej współpracy tych środowisk w zarządzaniu dotyczącymi ich sprawami, jak też lokalnego rozwoju społecznego i gospodarczego.

Przez blisko 25 lat działania Fundacja wyspecjalizowała się w budowaniu międzyśrodowiskowych platform współpracy. Wynika to także z doświadczenia w prowadzeniu samorządowych forów branżowych przez sieć ośrodków terenowych FRDL. Fora są jedną z ważniejszych form kształcenia ustawicznego samorządowców stosowaną przez FRDL, stanowią miejsce wymiany doświadczeń i dyskusji dla urzędników zajmujących się podobną tematyką.

To doświadczenie i uznanie dla marki FRDL powoduje, że jest wybierana jako partner przy realizacji rządowych projektów systemowych. Od roku 2009 roku Fundacja prowadzi w partnerstwie z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i kilkoma innymi organizacjami pozarządowymi projekt systemowy „Decydujmy razem”, poświęcony rozwojowi partycypacji społecznej w samorządach (więcej o projekcie w rozdziale: Działalność projektowa). A od 2012 roku projekt systemowy w partnerstwie Ministerstwem Edukacji Narodowej pt. „Szkoła współpracy” , dotyczący budowania platform współpracy w szkołach i przedszkolach pomiędzy samorządem uczniowskim, środowiskiem nauczycielskim i komitetami rodzicielskimi.

Podstawowymi formami pracy Fundacji jest działalność szkoleniowa, doradcza i informacyjna, zarządzanie projektami, inicjowanie i prowadzenie samorządowych forów branżowych, organizacja konferencji, seminariów, konkursów, a także działalność badawcza i wydawnicza.

Szkolenia prowadzone przez Fundacje odbywały się były w ramach stałej otwartej oferty szkoleniowej, szkoleń dedykowanych, zlecanych, stanowiły ważną formę pracy forów, a także były elementem realizowanych projektów. W tym roku sieć ośrodków Fundacji zorganizowała 3590 szkoleń dla 63 528 uczestników. W sumie od chwili powstania FRDL do końca 2013 roku z jej szkoleń skorzystało 1 316 669 osób.