Laureaci V edycji Nagrody za rok 2020

Laureatów konkursu wyłoniła Kapituła Nagrody, obradująca pod przewodnictwem Jerzego Stępnia, Przewodniczącego Rady Fundatorów FRDL, oraz Tomasza Majdy, Prezesa Towarzystwa Urbanistów Polskich, w składzie: Joanna Erbel, Adam Kowalewski, Tadeusz Markowski, Jacek Purchla, Joanna Regulska, Magdalena Staniszkis, Tomasz Potkański.

W V edycji konkursu Kapituła nagrodziła i wyróżniła prace w czterech kategoriach.

  • Kategoria IDEA

NAGRODA : mgr inż. Marek Kaszewski  
Praca : Więcej niż mieszkanie – zrównoważone budownictwo mieszkaniowe, a potrzeby społeczne. Projekt modelowego zespołu urbanistycznego w Bydgoszczy.

Uzasadnienie prof. Magdaleny Staniszkis : „Projekt w kompleksowy sposób reprezentuje kształtowanie przestrzeni miejskiej, oparte o analizę stanu współczesnej wiedzy, przyjaznej lokalnej społeczności i równocześnie wnoszącej wartości o znaczeniu ogólnomiejskim”.

WYRÓŻNIENIE : Jarosław Wiśniewski

Praca : Idea rewitalizacji obszarów zdegradowanych poprzez zastosowanie farm miejskich, na przykładzie pracy inżynierskiej pt. "Rewitalizacja ulicy Bakalarskiej w Warszawie"

  • Kategoria REALIZACJA DZIEŁA

NAGRODA : Pracownia architektoniczno-urbanistyczna: Marek Budzyński, Krystyna Ilmurzyńska, Zbigniew Badowski

Praca : Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Chełm dla obszaru w rejonie ulicy Batorego

Uzasadnienie prof. Magdaleny Staniszkis :“Uchwalony plan wzorcowo traktuje kompleksowe zagadnienia kształtowania przestrzennego zarówno w warstwie merytorycznej realizacji współczesnych potrzeb rozwoju z poszanowaniem tożsamości miejsca wynikającej z dziedzictwa kulturowego jak i ochrony wartości przyrodniczych oraz w warstwie warsztatu planowania przestrzennego zintegrowanego z kreowaniem wartości przestrzeni poprzez koncepcję urbanistyczno-architektoniczną obszaru planu. Plan ten powinien być rozpropagowany jako "dobry przykład" możliwości osiągania ładu przestrzennego poprzez planowanie przestrzenne o właściwym zakresie merytorycznym i warsztatowym”

WYRÓŻNIENIE : NArchitekTURA / Bartosz Haduch

Praca : Park Pamięci Wielkiej Synagogi w Oświęcimiu

Uzasadnienie dr Tomasza Potkańskiego :„Głęboko symboliczny projekt, wystarczająco dobre wykonanie oraz recykling materiałów - dzięki którym płyty z kamieniołomu otrzymały tu - jakże symbolicznie - nowe życie i zastosowanie”

  • Kategoria WIEDZA i UPOWSZECHNIANIE

NAGRODA : Dominik Drzazga

Praca : Monografia naukowa: „Systemowe uwarunkowania planowania przestrzennego jako instrumentu osiągania sustensywnego rozwoju” Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018

Uzasadnienie dr Adama Kowalewskiego :„Bardzo cenne opracowanie. W polskiej literaturze naukowej brak kompleksowych opracowań poświęconych zagadnieniom planowania przestrzennego w wymiarze teoretycznym, konceptualnym oraz, co najważniejsze, w wymiarze  praktycznym. Cenne jest również podjęcie przez autora problemów planowania przestrzennego w aspekcie paradygmatu rozwoju sustensywnego. Jest to temat zaniedbany, ważny formalnie jako wymóg Konstytucyjny i ‘nieobecny’ w polityce przestrzennej. Jest słabo reprezentowany w prawie administracyjnym (co ma fatalne skutki praktyczne), jest też zaniedbany w planowaniu przestrzennym”.

WYRÓŻNIENIE :  POLITECHNIKA GDAŃSKA/WERONIKA MAZURKIEWICZ
Praca : Praca doktorska: "Współczesne instrumenty kształtowania obrzeżnych struktur miejskich o charakterze kompleksowym"

  • Kategoria AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA

WYRÓŻNIENIE : Kurier Podlaski-Głos Siemiatycz – niezależny tygodnik lokalny

Praca: Święto Wolności i Solidarności w Siemiatyczach