W trosce o stan polskiej samorządności i przestrzeni,

oraz

dla upamiętnienia myśli i dzieła profesora Jerzego Regulskiego

ustanawiamy Nagrodę Jego imienia,

za wybitne osiągnięcia w kreowaniu ładu przestrzennego i rozwoju samorządności terytorialnej.

 

Konkurs o Nagrodę imienia Jerzego Regulskiego jest wspólną inicjatywą Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego i Towarzystwa Urbanistów Polskich. Obie organizacje wspólnie sprawują pieczę nad stroną formalną i organizacyjną Nagrody.

 

REGULAMIN KONKURSU O NAGRODĘ imienia Jerzego Regulskiego

1. Nagroda imienia Jerzego Regulskiego, zwana dalej Nagrodą, jest przyznawana za wybitne osiągnięcia w kreowaniu ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz za wzmacnianie samorządności terytorialnej.

2. Przewodniczący Rady Fundatorów Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich powołują Kapitułę Nagrody, złożoną z wybitnych ekspertów w przedmiotowej dziedzinie, oraz pełnią funkcję współprzewodniczących tej Kapituły.

3. Kandydatem do Nagrody może być osoba fizyczna lub organizacja.

4. Kandydatów do Nagrody zgłaszają struktury organizacyjne FRDL (w kategorii „wzmacnianie samorządności terytorialnej”) oraz TUP (w kategorii „kreowanie ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju”) bądź inne instytucje za ich pośrednictwem. Zgłoszenie kandydata/tki wymaga przedstawienia Kapitule charakterystyki osiągnięć kandydata/tki wraz z uzasadnieniem rekomendacji do Nagrody. Zgłoszenie kandydatów następuje poprzez formularz zgłoszeniowy zaakceptowany przez Kapitułę.

5. Przy nominacji kandydatów zgłaszający biorą pod uwagę w szczególności (choć nie wyłącznie) osiągnięcia kandydatów w zakresie:

a) idei – w postaci wdrażania koncepcji rozwoju bądź wzmacniania samorządności terytorialnej, planu lub projektu urbanistycznego, koncepcji przestrzennej, wizji rozwoju przestrzennego, inicjatywy obywatelskiej mającej na celu rozwiązanie lokalnych problemów, czy innego przedsięwzięcia o podobnym charakterze,

b) realizacji dzieła – w postaci wdrożenia koncepcji społecznej lub urbanistycznej mającej charakter przestrzenny oraz aktywności wzmacniającej samorządność terytorialną w Polsce oraz krajach które ją budują,

c) wiedzy i upowszechniania – w postaci pracy naukowej, publikacji, czy innej formy krzewienia lub poszerzania wiedzy związanej z samorządnością terytorialną, urbanistyką i ładem przestrzennym;

d) aktywności obywatelskiej – rozumianej jako inicjatywy i działania lokalnej społeczności lub osób przyczyniających się do rozwoju samorządności terytorialnej oraz podniesienia ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

6. Do Nagrody nie może kandydować żaden członków Kapituły a także żaden z członków Zarządu FRDL, Rady Fundatorów FRDL, Zarządu Głównego TUP, Głównej Komisji Rewizyjnej TUP.

 

7. Kapituła zastrzega sobie prawo weryfikacji danych nadesłanych przez uczestników konkursu.

8. Spośród zgłoszonych kandydatur Kapituła Nagrody wybiera dwie kandydatury - po jednej w każdej kategorii - jako laureatów Nagrody. Kapituła, jeśli uzna to za uzasadnione, może również przyznać wyróżnienia w każdej kategorii.

9. Wybór laureatów jest autonomiczną decyzją Kapituły, ma charakter ostateczny i nie przysługuje od niej odwołanie.

10. Lista nominowanych i laureatów podlega ogłoszeniu.

11. Kapituła Nagrody może odstąpić od przyznania Nagrody w każdej z kategorii.

12. Nagroda przyznawana jest corocznie.

13. Nagroda im. Jerzego Regulskiego jest nagrodą honorową.

14. Zgłoszenie kandydatur do edycji Nagrody należy przesłać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie nagrody ( www.nagrodaregulskiego.frdl.pl ). Terminy przyjmowania zgłoszeń do corocznych edycji Nagrody są ogłaszane na początku każdego roku na stronie nagrody.