W trosce o stan polskiej samorządności i przestrzeni oraz dla upamiętnienia myśli i dzieła profesora Jerzego Regulskiego ustanawiamy Nagrodę Jego imienia za wybitne osiągnięcia w kreowaniu ładu przestrzennego i rozwoju samorządności terytorialnej.

REGULAMIN KONKURSU O NAGRODĘ imienia Jerzego Regulskiego

 1. Konkurs o Nagrodę imienia Jerzego Regulskiego jest wspólną inicjatywą Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i Towarzystwa Urbanistów Polskich. Obie organizacje wspólnie sprawują pieczę nad stroną formalną i organizacyjną Nagrody.
 2. Nagroda imienia Jerzego Regulskiego, zwana dalej Nagrodą, jest przyznawana za wybitne osiągnięcia w kreowaniu ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz za wzmacnianie samorządności terytorialnej, w czterech kategoriach:
  • idei – w postaci wdrażania samorządności terytorialnej, planu lub projektu urbanistycznego, koncepcji przestrzennej, wizji rozwoju przestrzennego, inicjatywy obywatelskiej mającej na celu rozwiązanie lokalnych problemów, czy innego przedsięwzięcia o podobnym charakterze,
  • realizacji dzieła – w postaci wdrożenia koncepcji społecznej lub urbanistycznej mającej charakter przestrzenny oraz aktywności wzmacniającej samorządność terytorialną w Polsce oraz krajach które ją budują ,
  • wiedzy i upowszechniania – w postaci pracy naukowej, publikacji, czy innej formy krzewienia lub poszerzania wiedzy związanej z samorządnością terytorialną, urbanistyką i ładem przestrzennym,
  • aktywności obywatelskiej – rozumianej jako inicjatywy i działania lokalnej społeczności lub osób przyczyniających się do rozwoju samorządności terytorialnej oraz podniesienia ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
 3. Przewodniczący Rady Fundatorów Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Przewodniczący Towarzystwa Urbanistów Polskich powołują Kapitułę Nagrody, złożoną z wybitnych ekspertów w przedmiotowej dziedzinie, oraz pełnią funkcję współprzewodniczących tej Kapituły.
 4. Kandydatem do Nagrody może być osoba fizyczna lub organizacja.
 5. Każdy może zgłosić kandydata do Nagrody.
 6. Do Nagrody nie może kandydować żaden z członków Kapituły a także żaden z członków Zarządu FRDL, Rady Fundatorów FRDL, Zarządu Głównego TUP, Głównej Komisji Rewizyjnej TUP.
 7. Kapituła zastrzega sobie prawo weryfikacji danych nadesłanych przez uczestników konkursu.
 8. Spośród zgłoszonych kandydatur Kapituła Nagrody w pierwszym etapie nominuje nie więcej niż cztery kandydatury w każdej kategorii, spośród których w drugim etapie wyłania jednego laureata Nagrody oraz, jeśli uzna to za uzasadnione, również wyróżnienia w każdej kategorii.
 9. Wybór laureatów jest autonomiczną decyzją Kapituły, ma charakter ostateczny i nie przysługuje od niej odwołanie.
 10. Lista nominowanych i laureatów podlega ogłoszeniu.
 11. Kapituła Nagrody może przyznać Nagrodę za całokształt działalności.
 12. Kapituła Nagrody może odstąpić od przyznania Nagrody w każdej z kategorii.
 13. Nagroda przyznawana jest corocznie.
 14. Nagroda im. Jerzego Regulskiego jest nagrodą honorową.
 15. Zgłoszenie kandydatów następuje poprzez formularz w formie elektronicznej dostępnej na stronie internetowej Nagrody im. Jerzego Regulskiego www.nagrodaregulskiego.frdl.pl lub formie papierowej do pobrania ze stron internetowych Nagrody i Towarzystwa Urbanistów Polskich wraz z załącznikami dokumentującymi przedsięwzięcia uzasadniające kandydaturę.
 16. W edycji Nagrody w danym roku, ocenie będą podlegać przedsięwzięcia zrealizowane w ostatnich pięciu latach poprzedzających rok Nagrody z wyłączeniem punktu 11 Regulaminu.
 17. Zgłoszenie kandydatur do edycji Nagrody w danym roku należy przesłać do 30 września tego roku na adres: Sekretariat Nagrody imienia Jerzego Regulskiego, Biuro Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego lub data wypełnienia formularza elektronicznego, o którym mowa w ust. 17.
 18. Ogłoszenie listy nominowanych oraz laureatów Nagrody nastąpi w styczniu kolejnego roku.