KAPITUŁA NAGRODY im. Jerzego Regulskiego

Kapitułę powołują Przewodniczący Rady Fundatorów Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Przewodniczący Towarzystwa Urbanistów Polskich, złożoną z wybitnych ekspertów w przedmiotowej dziedzinie.

SKŁAD KAPITUŁY
Jerzy Stępień
Przewodniczący Kapituły

Jerzy Adam Stępień, senator I i II kadencji; Generalny Komisarz Wyborczy (1990-94); przewodniczący rządowych zespołów ds. reform administracyjnych (1991-94); podsekretarz stanu w MSWiA (97-99) sędzia Trybunału Konstytucyjnego (1998-2008) – w latach 2006-2008 Prezes TK; Dyr. Instytutu Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej Uczelni Łazarskiego (od 2008); współautor reform administracyjnych w latach 1989-1999; organizator pierwszych w Polsce studiów Master in Public Administration w Uczelni Łazarskiego (od 2010); członek Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego.

Zobacz mniej
Zobacz więcej
dr inż. arch. Tomasz Majda
Przewodniczący Kapituły

Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich. Nauczyciel akademicki, odpowiedzialny za przedmioty związane z teorią oraz planowaniem przestrzennym, projektowaniem urbanistycznym i ruralistycznym. Członek Zespołu ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych przy Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk. Od 12 lat sędzia referent ogólnopolskich konkursów na prace magisterskie z zakresu projektowania urbanistycznego, planowania i gospodarki przestrzennej oraz konkursu na najlepszą przestrzeń publiczną, organizowanego wspólnie ze Związkiem Miast Polskich. Przewodniczący Polskiej Delegacji w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Urbanistów i Planistów Regionalnych ISOCARP. Ekspert w międzynarodowym zespole doradczym strategii rozwoju nowej części miasta na 5 mln mieszkańców wzdłuż rzeki Jangcy w perspektywie 2049 oraz planu rozwoju na lata 2030 w Nankinie w Chinach. 

Zobacz mniej
Zobacz więcej
Joanna Erbel

Socjolożka, działaczka miejska, publicystka. Członkini Kongresu Ruchów Miejskich, należy do inicjatywy Otwarty Jazdów i Targowa 2.0. Członkini Rady ds. budżetu partycypacyjnego przy Prezydent m.st. Warszawy (2013-2016). Koordynatorka polityki mieszkaniowej dla m.st. Warszawy – Mieszkania2030. Dyrektorka Biura Innowacji w PFR Nieruchomości.

Bierze udział w pracach nad aktualizacją strategii rozwoju Warszawy – Warszawa 2030 oraz w pracach Okrągłego Stołu ds. adaptacji do zmian klimatu w ramach projektu „Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej” (ADAPTCITY) realizowanego przez Instytut na rzecz Ekorozwoju, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Unię Metropolii Polskich oraz Verband Region Stuttgart. Członkini Zespołu Programowego stołecznego programu „Rozwoju dialogu i komunikacji społecznej” prowadzone przez Centrum Komunikacji Społecznej.

Członkini stowarzyszenia Moja Narbutta. Założycielka Fundacji Blisko działającej na rzecz wspierania rozwoju więzi lokalnych oraz promocji nowych rozwiązań w obszarze polityki mieszkaniowej. 

Zobacz mniej
Zobacz więcej
dr Adam Kowalewski

Adam Kowalewski architekt, urbanista, dr nauk ekonomicznych.

Członek Stowarzyszenia Architektów Polskich, Towarzystwa Urbanistów Polskich, Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Architektury CICA, członek Izby Architektów. Członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, członek Polskiej Rady Architektury, Członek Rady Fundatorów Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

2012-2016 członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego; 2007-2014 Przewodniczący Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. 2005-20015 Przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. 1996-2006 Partner w firmie architektonicznej Badowski Budzyński Kowalewski Architekci.

1992-1996  Ambasador R. P. w Kenii, Burundi, Rwandzie i Ugandzie oraz stały przedstawiciel w agencjach  ONZ UNEP i UNCHS “Habitat”, Przewodniczący Komitetu Stałych Przedstawicieli (Ambasadorów) UNCHS „Habitat”, członek władz tych Agencji;  1989-1992 podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa; 1986-1989 adiunkt w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN; 1982-1986 doradca ONZ d/s planowania przestrzennego.

1972-1973-1981 Generalny Projektant Aglomeracji Warszawskiej,  1961-1971 projektant w biurach stołecznych i praktyka zagraniczna.

1974-2015 Najważniejsza działalność społeczno-zawodowa i doradcza: 1974-81 członek PZPR, 1989-2011 doradca Senatu RP, członek Państwowej Rady Gospodarki Przestrzennej (do 2007 – likwidacja Rady), wiceprezes SARP (1978-81), oraz Izby Urbanistów. Doradca NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze (1981-1998). Członek Zespołów przygotowujących reformę samorządów terytorialnych w Polsce (1980-1989) i uczestnik „Okrągłego Stołu”.

Udział w międzynarodowych programach badawczych (ekonomiki miast i planowania). Asystentura i wykłady kursowe lub gościnne na Wydziale Architektury PW, w SGH, na UW oraz zagranicznych: University of Richmond i PEN University (USA),  Uniwersytet Catania (Włochy) oraz na Konferencjach Kongresu SCUPAD. Visiting professor Johns Hopkins University (USA) i Visiting Fellow University of Cambridge (Anglia).

Szereg publikacji książkowych i w periodykach specjalistycznych poświęconych urbanistyce, projektowaniu, ekonomice miast i problemom zrównoważonego rozwoju.

Odznaczony m. In. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2004) i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2009) oraz Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Warszawy i Złotą Odznaką Honorową Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Zobacz mniej
Zobacz więcej
dr Tomasz Potkański

Dr Tomasz Potkański, z-ca Dyrektora Biura Związku Miast Polskich ds. badań i rozwoju, kieruje projektami szkoleniowymi i doradczymi dla miast członkowskich, w tym programem wspierania współpracy między-samorządowej. 22 lata praktyki w zarządzaniu projektami doradczymi dla administracji samorządowej, wieloletni pracownik USAID w W-wie, konsultant BŚ, UNDP, CIDA w Polsce i krajach Europy Środkowej i Wschodniej, praktyk samorządowy, specjalista ds. zarządzania strategicznego, wieloletniego planowania finansowego, zarządzania usługami publicznymi i ich monitoringu, oraz komunikacji i partycypacji społecznej. Współpracownik Instytutu Spraw Publicznych Collegium Civitas, wolontariusz lokalnych organizacji pozarządowych, w tym LGD. Współtwórca Systemu Analiz Samorządowych w ZMP. Obecnie współtworzy w ramach projektu systemowego POWER 2.18 „System Monitoringu Usług Publicznych”.

 

Zobacz mniej
Zobacz więcej
prof. dr hab. Jacek Purchla

Profesor zwyczajny nauk humanistycznych; członek Polskiej Akademii Umiejętności; kieruje Katedrą Historii Gospodarczej i Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Prowadzi badania nad rozwojem miast, historią społeczną i historią sztuki XIX i XX wieku, jak również teorią i ochroną dziedzictwa kulturowego. Autor ponad czterystu prac naukowych, w tym wielu książek. Założyciel i dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie (od 1991 r.). Członek wielu organizacji i stowarzyszeń, m.in. Comité international d’histoire de l’art (CIHA), Komitetu Nauk o Sztuce PAN, ekspert Komisji Europejskiej przy projekcie European Heritage Label. W latach 2000-2016 przewodniczył Radzie Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 2015 roku Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO. W latach 2016-2017 pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. W 2018 roku wybrany na stanowisko wiceprezydenta Europa Nostra. 

 

Zobacz mniej
Zobacz więcej
prof. Joanna Regulska

Joanna Regulska, Główny Strateg Globalny i Prorektor do Spraw Międzynarodowych Uniwersytetu Kalifornijskiego Davis (UC Davis). Do 2015 roku była Profesorem Uniwersytetu Rutgers’a (USA) i jego Wiceprezydentem do Spraw Międzynarodowych i Globalnych. Absolwentka Wydziału Geografii Uniwersytetu Warszawskiego. Doctor Honoris Causa Uniwersytetu Tbilisi, Gruzja.

Twórczyni i dyrektorka, utworzonego w 1989 na Uniwersytecie Rutgers’a programu „Partnerstwo na Rzecz Demokracji Lokalnej”, wspierającego Polskę i inne kraje Europy Środkowej i Wschodniej w procesach transformacji ustrojowej. Członkini wielu rad i komitetów, m.in. Rady Dyrektorów Krajowej Rady do spraw Badań nad Euroazją i Europą Wschodnią, Seattle, USA. Ekspert w sprawach roli kobiet w życiu publicznym. Kierownik wieloletniego programu badawczego w poświęconego uchodźcom z Abchazji i Południowej Osetii.Autorka licznych publikacji.

Za zasługi dla rozwoju demokracji lokalnej i reform samorządowych została odznaczona przez Prezydenta RP w 1996 r. Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi, w 2004 r. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2014 r. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W 1996 r. Prezydent Uniwersytetu Rutgers’a przyznał jej specjalną Nagrodę za Szczególne Zasługi w Działalności Publicznej w uznaniu jej działalności na rzecz udziału kobiet w życiu publicznym.

Zobacz mniej
Zobacz więcej
Prof. dr hab. Tadeusz Markowski

Pierwszy wiceprzewodniczący Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Członek Miejskiej i Wojewódzkiej Komisji Urbanistycznej w Łodzi. Od ponad 40 lat wykłada na Uniwersytecie Łódzkim. Kierownik Interdyscyplinarnego Centrum Studiów Miejskich. Naukowo interesuje się rozwojem regionalnym i lokalnym oraz przygotowuje liczne ekspertyzy dla Rządu RP na potrzeby polityki regionalnej i planowania przestrzennego. W przeszłości był m.in. członkiem Głównej Komisji Urbanistyczno­‑Architektonicznej przy Ministrze Budownictwa, wielokrotnym członkiem Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP Lechu Kaczyńskim.

Zobacz mniej
Zobacz więcej