Partnerzy medialni nagrody

NAGRODA imienia JERZEGO REGULSKIEGO II edycja


W trosce o stan polskiej przestrzeni,
której kształtowanie dla życia i zrównoważony rozwój dla wspólnego dobra
są ważnymi celami naszej działalności,
oraz
dla upamiętnienia myśli i dzieła profesora Jerzego Regulskiego
ustanawiamy Nagrodę
dla uhonorowania osób i organizacji,
które przyczyniły się do podniesienia ładu przestrzennego w naszym kraju.

REGULAMIN KONKURSU
o Nagrodę imienia Jerzego Regulskiego za wybitne osiągnięcia w kreowaniu ładu przestrzennego

 1. Konkurs o Nagrodę imienia Jerzego Regulskiego jest wspólną inicjatywą Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i Towarzystwa Urbanistów Polskich. Obie organizacje wspólnie sprawują pieczę nad stroną formalną i organizacyjną Nagrody.
 2. Nagroda imienia Jerzego Regulskiego, zwana dalej Nagrodą, jest przyznawana za wybitne osiągnięcia w kreowaniu ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, w czterech kategoriach:
  • a) idei – w postaci planu lub projektu urbanistycznego, koncepcji przestrzennej, wizji rozwoju przestrzennego czy innego przedsięwzięcia o podobnym charakterze,
  • b) realizacji dzieła – w postaci wdrożenia koncepcji urbanistycznej lub innej mającej charakter przestrzenny,
  • c) wiedzy i upowszechniania – w postaci pracy naukowej, publikacji, czy innej formy krzewienia lub poszerzania wiedzy związanej z urbanistyką, zagospodarowaniem i ładem przestrzennym,
  • d) aktywności obywatelskiej – rozumianej jako inicjatywy i działania przyczyniające się do podniesienia ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
 3. Przewodniczący Rady Fundatorów Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich powołują Kapitułę Nagrody, złożoną z wybitnych ekspertów w przedmiotowej dziedzinie, oraz pełnią funkcję współprzewodniczących tej Kapituły.
 4. Kandydatem do Nagrody może być osoba fizyczna lub organizacja.
 5. Każdy może zgłosić kandydata do Nagrody.
 6. Do Nagrody nie może kandydować żaden z członków Kapituły, a także żaden z członków Zarządu FRDL, Rady Fundatorów FRDL, Zarządu TUP, Rady TUP oraz Głównej Komisji Rewizyjnej TUP.
 7. Kapituła zastrzega sobie prawo weryfikacji danych nadesłanych przez uczestników konkursu.
 8. Spośród zgłoszonych kandydatur Kapituła Nagrody w pierwszym etapie nominuje nie więcej niż cztery kandydatury w każdej kategorii, spośród których w drugim etapie wyłania jednego laureata Nagrody w każdej kategorii.
 9. Wybór laureatów jest autonomiczną decyzją Kapituły, ma charakter ostateczny i nie przysługuje od niej odwołanie.
 10. Lista nominowanych i laureatów podlega ogłoszeniu.
 11. Kapituła Nagrody może przyznać Nagrodę za całokształt działalności.
 12. Kapituła Nagrody może odstąpić od przyznania Nagrody w każdej z kategorii.
 13. Nagroda przyznawana jest corocznie.
 14. Nagroda im. Jerzego Regulskiego jest nagrodą honorową.
 15. Zgłoszenie kandydatów następuje poprzez formularz w formie elektronicznej dostępny na stronie internetowej Nagrody www.nagrodaregulskiego.frdl.pl lub formie papierowej do pobrania ze stron internetowych Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i Towarzystwa Urbanistów Polskich wraz z załącznikami dokumentującymi przedsięwzięcia uzasadniające kandydaturę.
 16. W drugiej edycji Nagrody w roku 2017 ocenie będą podlegać przedsięwzięcia zrealizowane w latach 2011-2016.
 17. Zgłoszenie kandydatur do drugiej edycji Nagrody w roku 2017 należy przesłać do dnia 30 czerwca 2017 roku na adres: Sekretariat Nagrody imienia Jerzego Regulskiego, Biuro Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego lub data wypełnienia formularza elektronicznego, o którym mowa w ust. 15.
 18. Ogłoszenie listy nominowanych oraz laureatów drugiej edycji Nagrody w 2017 roku nastąpi w październiku 2017 roku.

 

Sekretariat Nagrody im. Jerzego Regulskiego
Monika Ziółkowska
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa
tel.: 22 351 93 21
e-mail: monika.ziolkowska@frdl.org.pl
www.nagrodaregulskiego.frdl.pl

Partnerzy medialni nagrody
(c)2016,2017 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej