Wręczenie Nagród Regulskiego za 2021 i 2022 rok odbyło się 27 maja podczas konferencji w Łodzi w ramach obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego.

Nagroda im. Jerzego Regulskiego przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w kreowaniu ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz za wzmacnianie samorządności terytorialnej.

W 2021 roku decyzją Kapituły została zmieniona formuła nagrody. Obecnie kandydatów do  nagrody zgłaszają struktury organizacyjne Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w kategorii „wzmacnianie samorządności terytorialnej” oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich w kategorii „kreowanie ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju” bądź inne instytucje za ich pośrednictwem.

Przy nominacji kandydatów do Nagrody zgłaszający brali pod uwagę w szczególności ich osiągnięcia  w zakresie:

a) idei – w postaci wdrażania koncepcji rozwoju bądź wzmacniania samorządności terytorialnej, planu lub projektu urbanistycznego, koncepcji przestrzennej, wizji rozwoju przestrzennego, inicjatywy obywatelskiej mającej na celu rozwiązanie lokalnych problemów, czy innego przedsięwzięcia o podobnym charakterze,

b) realizacji dzieła – w postaci wdrożenia koncepcji społecznej lub urbanistycznej mającej charakter przestrzenny oraz aktywności wzmacniającej samorządność terytorialną w Polsce oraz krajach które ją budują,

c) wiedzy i upowszechniania – w postaci pracy naukowej, publikacji, czy innej formy krzewienia lub poszerzania wiedzy związanej z samorządnością terytorialną, urbanistyką i ładem przestrzennym;

d) aktywności obywatelskiej – rozumianej jako inicjatywy i działania lokalnej społeczności lub osób przyczyniających się do rozwoju samorządności terytorialnej oraz podniesienia ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Idea nagrody łączy ze sobą dwie dziedziny wielkich dokonań jej Patrona, ściśle z sobą związane. Jednym z najważniejszych zadań samorządów lokalnych, których koncepcję tworzył Profesor Jerzy Regulski jest troska o ład przestrzenny polskich miast, miasteczek i osiedli. To zadanie powierzyło gminom polskie prawo. Dlatego Nagroda imienia Jerzego Regulskiego łączy dwie dziedziny działań jej Patrona – troskę o ład przestrzenny oraz nagradzanie jego twórców, których polem działań są polskie samorządy.